ஆரோக்கியமின்மை அல்லது வலுவிழப்புக் காரணமாக ஒருவர் தேவையான தீர்மானமொன்றைச் சுதந்திரமாக எடுக்க முடியாமலுள்ள போது, பொதுவாக குடும்ப அங்கத்தவர்  ஒருவரை, அவரின் சார்பாகத் அத் தீர்மானமெடுக்கும் “மாற்றீட்டாளராக” நியமிப்பதற்கு ஒன்ராறியோ சட்டம் அனுமதிக்கின்றது. இது ஒருவரின் தீர்மானமெடுக்கும் உரிமையை இல்லாமல் செய்வதால், இது ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கை ஆகும்.

சட்டம் பற்றிய அடிப்படை உண்மைகள்
தேவையான தீர்மானத்துடன் தொடர்பான தகவல்களை அல்லது தீர்மானத்தின் பின்விளைவுகளை ஒருவர் விளங்கிக்கொள்ள முடியாத போது, மாற்றீட்டுத் தீர்மானம் எடுப்பவர் ஒருவர்  நியமிக்கப்படலாம்.

பின்வருவன பற்றிய தீர்மானங்களை எடுப்பதற்காக, மாற்றீட்டுத் தீர்மானம் எடுப்பவர்கள் நியமிக்கப்படலாம்:
•    உடல் ஆரோக்கியம், பல் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஏனைய வகையான சிகிச்சை பற்றிய முடிவுகள்;
•    உணவு, பாதுகாப்பு, வசிப்பிட ஒழுங்குகள், உடை, சுகாதாரம் மற்றும் இது போன்ற தனிப்பட்ட விடயங்கள்; மற்றும்
•    வங்கி, முதலீடுகள், வீடொன்றை வாங்கல் அல்லது விற்றல், மற்றும் இது போன்ற விடயங்கள் போன்ற சொத்து மற்றும் நிதி சார்பான தீர்மானங்கள்.

மாற்றீட்டுத் தீர்மானம் எடுப்பவர்கள் வேறுபட்ட வழிகளில் நியமிக்கப்படலாம்:
•    தனக்காகத் தீர்மானம் எடுப்பதற்காக இன்னொருவரை நியமிக்கும் தத்துவப் பத்திரத்தை (power of attorney) ஒருவர் உருவாக்க முடியும்.
•    தீர்மானமெடுப்பதற்கு, “பாதுகாவலர்” ஒருவரை நீதிமன்றம் அல்லது அரசாங்கம் நியமிக்க முடியும்.
•    சிகிச்சைக்கான தீர்மானம் அவசியமாக இருப்பதுடன், தீர்மானமெடுப்பதற்கான தத்துவப்பத்திரம் அல்லது பாதுகாவலர் இல்லாத போது, அதைச் செய்வதற்காக குடும்ப அங்கத்தவர் ஒருவர் தானாக நியமிக்கப்படுவார்.

ஞாபகசக்தி அல்லது ஆளுமைக் கோளாறு (dementia) இருக்கும் முதியோர், மனநல ஆரோக்கிய அல்லது விருத்தி வலுவிழப்புள்ளவர்கள், பிறந்த பின்னர் மூளையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டவர்கள் மற்றும் கடுமையான நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் சுதந்திரமான தீர்மானங்களை எடுக்க முடியாமல் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது. குறுகியதொரு காலத்துக்கு அல்லது நீண்ட காலத்துக்கு  இந்தச் சட்டங்கள் அவர்களுக்குப் பொருந்துவதாக இருக்கும். அனேகமானவர்களுக்கு, அவர்களுடைய வாழ்க்கைக் காலத்தின் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில்  இந்தச் சட்டங்களின் பாதிப்பு இருக்கும். அது அவர்களால் சுதந்திரமாகத் தீர்மானமெடுக்க முடியாமல் இருப்பதால் அல்லது சுதந்திரமாகத் தீர்மானமெடுக்க முடியாமல் இருக்கும் குடும்ப அங்கத்தவர் அல்லது சினேகிதர்  ஒருவருக்கு உதவி செய்வதால் ஏற்படலாம். 

இந்தச் சட்டங்கள், அவை செயல்படுத்தப்பட வேண்டிய முறையில் செயல்படுத்தப்படுவதில்லை எனக் கரிசனைகள் உள்ளன; மாற்றீட்டுத் தீர்