Sa Ontario ngayon may mga mas kaunting buong oras na trabaho, mga trabaho na may mahusay na bayad kalakip ang mabuting mga benepisyo at mas maraming mapanganib na trabaho na may maliit na sahod, mahirap na seguridad sa trabaho, kakaunting benepisyo at kakaunting pagpipigil sa kabila ng mga kondisyon ng pagpapatakbo. Mga manggagawang gumagawa nitong uri ng gawain ay “mahina” dahil sa pagkamabuway sa trabaho at iba pang mga kondisyon.

Mga babae, ikinategorya ayon sa lahi ng mga tao, mga imigrante, pansamantalang manggagawang mga dayuhan, mga taong may kapansanan, kabataan, Katutubong mga tao at mga hindi manggagawang katayuan ay mas malamang kaysa sa iba upang humawak ng mga walang katiyakan na mga trabaho.

Mapanganib na trabaho ay may iba’t ibang mga anyo: kontrata, kaunting oras na paggawa, sariling trabaho at temporaryong trabaho.

Sa kabila ng may trabaho, itong mga manggagawa at ang karanasan ng kanilang mga pamilya na kulang sa oportunidad at kahirapan na maaaring umabot mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Depende sa uri ng mapanganib na trabaho, mga mahinang manggagawa ay mas malamang na magkaroon ng:

 • mas malaking panganib ng pinsala, sakit at pagkabahala
 • mga hadlang sa paggamit sa pangangalaga ng kalusugan
 • mas malaking kahirapan sa relasyon ng pamilya at mga koneksyon para sa komunidad dahil sa pagtatrabaho ng higit sa isang trabaho
 • kakaunting oras at pera para sa edukasyon o pagsasanay, at 
 • kakulangan sa mga pundo ng pagreretiro

Ang Batas Komisyon ng Ontario (BKO) na Iulat sa mga Mahinang Manggagawa at Mapanganib na Trabaho ay ginagawang 47 na mga rekomendasyon para sa mga pagbabago sa mga batas, mga patakaran at mga programa na kaugnay sa mga proteksyon ng trabaho, kalusugan at kaligtasan at pagsasanay at edukasyon.

Naniniwala kami na ang mga pagbabago ay mas malamang na maging matagumpay kung sila ay nabatay sa malawak na konsultasyon sa mga apektado. Sa pagpapanukala ng aming mga rekomendasyon, aming isinangguni kasama ng ma manggagawa, mga kinatawan ng mga manggagawa, mga maypagawa, pamahalaan, akademya,mga dalubhasa, at ibang importanteng mga partido. Bilang resulta, an gaming mga rekomendasyon ay itinatag sa katotohanan na aming narinig tungkol sa aming konsultasyon.

Mga Pagbabago sa Mga Batas

Talakayin namin ang mga paraan upang patagalin ang Batas sa Mga Pamantayan ng Pagtatrabaho, pinakamaliit na batas sa proteksyon ng manggagawa sa Ontario, sa isang mas malawak na klase ng mga manggagawa. Ang aming Ulat

 • Inirerekomenda ang mas pampublikong edukasyon, pakikipag-ugnayan at mga pakikipagsosyo sa komunidad
 • sumusuporta sa tuntunin ng pantay na katimbang na bayad para sa mga pansamantalang manggagawa, pagpapahaba sa personal na biglang pangangailangan ng paglisan sa maliit na mga lugar ng trabaho at pagtutuklas sa mga pagpipilian para sa pagbibigay ng mga benepisyo sa mga manggagawa na wala silang ganyan
 • nagmumungkahi sa pagpapabuti upang mabawasan ang mga hadlang kapag ang mga manggagawa ay gumawa ng mga paghahabol para sa hindi pagbayad ng mga sahod o ibang mga ganitong mga paglabag
 • Inirerekomenda na ang pamamaraan ng mga pagpapatupad ay dapat bigyang-diin ang maagap na inspeksyon at tamang mga lugar ng trabaho kung saan ang mahinang manggagawa ay nagtatrabaho

Pansamantalang mga banyagang manggagawa sa mababang bihasa na mga trabaho ay nakaharap ang maraming hamon. Natatakot silang mawalan ng mga trabaho at matanggal mula sa Canada. Inirekomenda naming ang mga pagbabago para

 • masiguro na ang mga manggagawa ay hindi matanggal at maipauwi sa kanilang lugar na hindi patas
 • matulungan na mabawasan ang takot ng manggagawa
 • bigyan ang mga manggagawa ng dagdag na suporta kapag bibigyan ng karapatan at
 • pahabain ang kasalukuyang legal na mga proteksyon para sa tagapag-alaga na naninirahan sa loob ng pinagtatrabahoan sa lahat ng mga klase ng pansamantalang dahuyang manggagawa

Mga manggagawang nagtatrabaho sa sarili ay hindi lukob sa Mga Pamantayan ng Pagtatrabahong Batas  at kapag ang mga manggagawa ay nagkamaling iuri bilang manggagawang nagtatrabaho sa sarili alinman sa hindi sinadyang pagkakamali o sinadya, sila ay tinanggihan sa saligang mga karapatan proteksyon ng manggagawa. Ang aming mga rekomendasyon ay nakatuon sa mas mahusay na pagpapatupad at ibang mga ideya para sa pagbabawas sa maling pag-uuri.

Kalusugan at Kaligtasan

Ang BKO ay isinusuri ang Ontario na pangkalusugang hanap-buhay at sistemang pangkaligtasan at inirerekumenda

 • pagpapatupad ng mga pamamaraan ay nakatuon sa pansamantalang mga dayuhang manggagawa, pansamantalang mga kawanin ahensiya at mga manggagawa sa agrikultura, mabuting pakikitungo at paglilinis.
 • Pagpapabilis ng pansamantalang mga dayuhang manggagawang nagrereklamo ng pinsala bago lumisan ng Canada
 • Sinusuri ang epekto ng tiyak na kaligtasan sa lugar na pinagtatrabahoan at Pagpapaseguro sa mga Patakaran ng Lupon at mga kasanayan
 • Madaling ilipat na klinikang medikal para sa mandarayuhan manggagawa sa mga rural na lugar

Pagsasanay at Edukasyon

Pinaparami ang mga kasanayan ng manggagawa sa pamamagitan ng pagsasanay at edukasyon ay isa sa susi ng mga paraan sa pagbawas ang walang katiyakang trabaho. Sa pamamagitan ng paraang ito, ang mga manggagawa ay mas madaling ibagay sa mga kinakailangang pagbabago ng trabaho sa merkado. Para matiyak na ang pinondohan ng pamahalaan sa pagsasanay ay naglalayong direkta sa problema ng pagbabawas ng walang katiyakan sa trabaho, irekomenda naming ang paglalawak ng sertipikong kasanayan na natutunan sa trabaho, mga programang pagsasanay na nakatuon sa pagbabawas ng walang katiyakang trabaho, pagparami ng kasanayang pagpapataas ng kaalaman at pagsosyo ng gobyerno para sa mga manggagawang may mababang kasanayan at mga programang nakatuon sa mga kababaihan, mga taong ikinategorya ayon sa lahi, at kasalukuyang mga dayuhan.

Panlalawigang Estratehiya

Kami ay naniniwala na ang isang epektibong tugon ay nangangailangan ng Ontario para bumuo ng isang estratehiya sa iugma na mga programa, patakaran at mga batas sa pagbabawas ng walang katiyakang mga trabaho.